QUOTES

Wednesday, 19 December 2012

Experimental Research


To have a clear understanding in writting, below are two (2) link that we attached together for your readings.

http://www.okstate.edu/ag/agedcm4h/academic/aged5980a/5980/newpage2.htm

http://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1361

REKA BENTUK KAJIANReka bentuk kajian ialah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan (Sabitha, 2006). Ia juga berfungsi sebagai panduan dalam membantu penyelidik dalam proses memungut, menganalisis dan membuat pentafsiran hasil daripada penyelidikan yang dijalankan. Reka bentuk penyelidikan juga menjadi model bagi membolehkan penyelidik membuat inferens berkenaan pemboleh ubah yang dikaji, dibawah menunjukkan kaedah-kaedah penyelidikan dalam pendidikan.


KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

1. Penyelidikan Sejarah - Sesuai digunakan untuk mengkaji peristiwa yang telah berlaku

2. Penyelidikan Deskriptif - Sesuai digunakan untuk mengkaji peristiwa yang sedang berlaku.

3. Penyelidikan Eksperimen dan quasi- eksperimen. -Sesuai digunakan untuk mengkai peristiwa yang dijangka akan berlaku

4. Penyelidikan Penilaian -Sesuai digunakan untuk menilai program dan aktiviti yang telah dijalankan.KAEDAH DESKRIPTIF

Kajian deskriptif bertujuan untuk mengkaji dan menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Ianya tidak bertujuan untuk menguji hipotesis.JENIS-JENIS PENYELIDIKAN DESKRIPTIF :

1. Kajian Kes
2. Kajian Tinjauan (survey)
3. Kajian Perkembangan
4. Kajian Susulan
5. Kajian Korelasi
6. Analisis Dokumen
7. Analisis Kecenderungan


LANGKAH-LANGKAH PENYELIDIKAN DESKRIPTIF :
1. Menyatakan masalah dengan tepat dan jelas.
2. Menentukan populasi dan pemboleh ubah yang berkaitan dengan tepat dan jelas.
3. Mengenal pasti maklumat yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah.
4. Membentuk atau memilih alat bagi mengumpul maklumat.
5. Mereka bentuk kaedah pengumpulan maklumat yang paling berkesan bagi mencapaiOBJEKTIF PENYELIDIKAN:

1. Mengumpul data penyelidikan.
2. Menganalisis data dan maklumat serta membuat pentadbiran atau inferens.
3. Melaporkan dapatan dan hasil kajian.KAJIAN KES

Kajian intensif terhadap unit kecil sosial.
Mengkaji pelbagai aspek berkaitan sesuatu fenomena secara terperinci.
Tujuan untuk menyelesaikan masalah. Penekanan: pemahaman tentang persoalan mengapa unit sosial berkeadaan seperti sekarang, dan bagaimana perubahan tingkah laku disebabkan oleh pemboleh ubah berkaitan.


KAJIAN TINJAUAN

ž Mengumpul maklumat pemboleh ubah yang dijangka berkait dengan sesuatu peristiwa yang sedang berlaku.
ž Biasanya mengkaji dua aspek kepada sesuatu peristiwa;
¡ Aspek nyata – fizikal, demografik (bilangan…)
¡ Aspek tidak nyata – gagasan (sikap, minat, bakat, kepuasan..)
ž Biasanya dilakukan secara bancian kepada seluruh populasi atau tinjauan sampel.

KAJIAN PERKEMBANGAN

Menjelaskan perkembangan sesuatu unit sosial dalam jangka masa yang panjang.
žMencerap dan mentafsir perkembangan unit sosial.
žThe purpose of developmental research is to assess changes over an extended period of time.


KAJIAN SUSULAN

žMengesan perubahan yang berlaku kepada unit sosial selepas sesuatu olahan (treatment) selepas tempoh tertentu.
¡ Contoh: Selepas program sekolah Bestari dilaksanakan. Bertujuan menentukan keberkesanan sesuatu program pendidikan.
Mirip kajian perkembangan kerana kedua-duanya mengkaji peristiwa yang sedang berlaku dan tempoh masa tertentu.KAJIAN PERKEMBANGAN VS KAJIAN SUSULAN

žKajian Perkembangan – mengkaji perkembangan sesuatu peristiwa yang sedang berlaku.
žKajian Susulan – mengkaji perkembangan sesuatu peristiwa selepas sesuatu olahan diberi.


ANALISIS DOKUMEN

Matlamat untuk menjelaskan fenomena yang sedang berlaku berasaskan dokumen berkaitan.
žKekuatan kajian: bergantung kepada kebolehan penyelidik memilih dan menganalisis dokumen yang sahih dan sesuai.Mirip penyelidikan sejarah, tetapi mengkaji peristiwa yang sedang berlaku.


ANALISIS KECENDERUNGAN
žBermatlamat untuk mengkaji kadar dan arah aliran perubahan pendidikan bagi menjangka perlakuan akan datang. Kaedah yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan siri masa, di mana data daripada pelbagai tahun sebelum ini digunakan untuk pelunjuran (forcasting)keperluan masa hadapan.

ž A Needs Assessment is a systematic exploration of the way things are and the way they should be. These "things" are usually associated with organizational and/or individual performance.

Proses mendapatkan data bagi tempoh yang berlainan boleh dilakukan dengan menggunakan analisis siri masa.Semakin banyak data digunakan, semakin sahih analisis yang dilakukan.KAJIAN KORELASI

Mengkaji kaitan antara pembolehubah bagi menjelaskan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Andaiannya ialah sesuatu peristiwa terjadi kerana kesan rentetan (consequence) kewujudan pembolehubah yang saling berkait. Pekali korelasi (correlation coefficient) digunakan bagi menentukan kewujudan kekuatan hubungan antara pembolehubah. Pekali korelasi hanya memberitahu sama ada sesuatu pembolehubah berkait dengan pembolehubah lain.Tidak membolehkan tafsiran sebab-musabab (causal effect) sesuatu pembolehubah menyebabkan pembolehubah lain dilakukan, kerana hubungan logik antara dua pembolehubah tidak ditentukan terlebih dahulu.

Secara keseluruhannya pemahaman tentang konsep reka bentuk kajian ini boleh dipermudahkan dengan bentuk gambarajah berikut :Thursday, 13 December 2012

KUANTITATIF VS KUALITATIFPERBEZAAN DI ANTARA KAJIAN KUANTITATIF DAN KAJIAN KUALITATIF
i) Bentuk Data
KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF

Data berbentuk angka yang boleh diukur.
Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video.ii) Instrumen Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF

Penyelidik menggunakan instrument seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data. Instrumen berfungsi sebagai alat pengukur dan menjadi alat perantaraan antara penyelidik dan peserta kajian.
Penyelidik adalah instrumen utama memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji.


iii) Reka bentuk Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Reka bentuk ditetapkan sebelum data dipungut
Reka bentuk bersifat mudah lentur / fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi

              
iv) Peserta Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik bukan peserta kajian. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu
Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian

v) Metodologi Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik mengkaji populasi atau sampel yang mewakili populasi. Saiz sampel besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian
Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian

KAJIAN GABUNGAN (MIXED-METHOD)
Kajian gabungan pula merupakan kajian yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh juga menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.

Friday, 12 October 2012

Ex-pos Facto (After the fact)Ex-pos Facto (After the fact)

Kajian ex-post facto berkaitan dengan kajian tentang kesan dan sebabnya sesuatu yang sudah berlaku. Kelinger (1973) mendefinisikan kajian Ex-post Facto sebagai:
 

“Systematic, empirical inquiry in which the scientist does not have direct control of independent variables because their manifestations have already occurred or because they are inherently not manipulable”.

Jadi, penyelidik tidak ada kawalan terhadap pembolehubah-pembolehubah ataupun beliau tidak dapat manipulasikan pembolehubah-pembolehubah bebas yang mengakibatkan sesuatu kesan terhadap pembolehubah bersandar.

Halaman link ini menjelaskan lebih terperinci mengenai reka bentuk Ex-pos Facto.

Reka Bentuk Kuasi-Eksperimen (Quasi Experiment)


Reka bentuk Kuasi-Eksperimen (Quasi-experiment)Dalam kajian berbentuk eksperimental, kebiasaanya kajian yang kita dengar adlah kajian yang dilakukan di makmal. Walau-bagaimanapun, kajian eksperimen dilakukan untuk memanipulasikan  satu atau lebih pemboleh ubah  tak bersandar (Independant Variable -IV) dan melihat kesannya kepada pemboleh ubah bersandar (Dependant Variable - DV).


Kuasi Eksperimen adalah bentuk kajian yang dilakukan secara separa eksperimen yang melibatkan dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.Untuk memahami reka bentuk kuasi eksperimen, sila baca langkah di bawah:

  1. Terdapat dua kumpulan kajian iaitu; kumpulan kawalan (KK) dan kumpulan rawatan (KR)
  2. Kedua-dua kumpulan akan menjalani ujian pra-eksperimen untuk membuktikan samada kebolehan atau keupayaan kedua kumpulan adalah sama atau berbeza.
  3. Kumpulan kawalan akan melalui proses kajian secara normal, manakala kumpulan rawatan akan melalui kajian bersama dengan pemboleh ubah tak bersandar kajian.
  4. selepas melalui proses kajian, kedua-dua kumpulan akan menjalani ujian pos-eksperimen.
  5. Ujian pos-eksperimen menunjuk perbezaan antara keupayaan atau kebolehan kedua-dua kumpulan
Contoh eksperimen:
Mengkaji keberkesanan gula getah bernikotin untuk mengurangkan pengambilan rokok terhadap perokok.

  1. Perokok dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan
  2. KK dan KR menjalani ujian pra-eksperimen untuk meninjau berapakah bilangan rokok yang dihisap oleh perokok dalam masa sehari.
  3. Selepas ujian pra-eksperimen, kedua kumpulan melalui proses kuasi eksperimen dengan KK mengambil gula getah tak bernikotin dan KR mengambil gula getah bernikotin selama sehari
  4. KK dan KR menjalani ujian pos-eksperimen
  5. Menentukan perbezaan kedua-dua kumpulan selepas ujian pos samada pengambilan gula getah bernikotin boleh mengurangkan pengambilan rokok dalam masa sehari atau pengambilan gula getha tidak memberi perbezaan kepada perokok.
Kuasi eksperimen dalam conth diatas dapat di lihat melalui proses dan pemboleh ubahnya. Ekesperimen hanya dijalankan terhadap perokok dan bukan dengan memaksa seseorang untuk merokok sebagai sampel kajian.


Untuk memahamilebih lanjut, sila layari link di bawah:

Semoga input ini membantu anda memahami reka bentuk kuasi-eksperimen dengan labh mudah.